منجی در ادیان2

درخواست حذف این مطلب

بسم تعالی


⭕️ منجی خواهی در انجیل

حضرت عیسی درباره آ ا مان می فرماید: «ملت ها در جنگ و ستیز خواهند بود! قحطی، وَبا و ز له واقع میشود! مردم از یکدیگر نفرت پیدا میکنند! آفتاب، تاریک و ماه، بی نور میگردد»

انجیل متی، باب۲۴ ؛ آیه ۱ تا ۶

آنچه در این پیشگویی آمده، بسیار ترسناک تر از طوفان نوح و داستان قوم لوط است!!!
مهمتر اینکه تمامیِ این مصیبت ها را بشریت باید بگذراند تا « شایستگی» " ایمان به نجات" را پیداکند! در این هنگام است که خدا مستقیماً به "نجات" اقدام نمیکند بلکه فرستاده خود را برای نجاتِ ایمان آورندگان میفرستد! مانند ارسال موسی، مانند ارسال عیسی...

آیا وقتش نشده « منجی خواهیِ مان » عمیق تر شود؟

مهدی آرام بن

چهارشنبه 1396/11/25